Napíšte nám

Súhlasím so spracovaním osobných údajov pre účely odberu newslettera

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely odberu newslettera

Udeľujete týmto súhlas spoločnosti Express store s.r.o, IČ: 07795637, zapísanej v obchodnom registri pod spisovou značkou C 307742, Mestský súd v Prahe. (ďalej len "Správca"), aby v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení Smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) spracovávala moje osobné údaje, ktoré som spoločnosti Express store s.r.o. dobrovoľne poskytol/poskytla v rozsahu [emailová adresa], ďalej len („Osobné údaje“) súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov.

Výslovne súhlasím s tým, aby spoločnosť Express store s.r.o spracovávala Osobné údaje na účely:

  1. Odberu newslettera - zasielanie ponúk, informácií o novinkách a zľavách

Súhlas so spracovaním Osobných údajov udeľujem spoločnosti Express store s.r.o. k uvedeným účelom a vo vyššie uvedenom rozsahu do odvolania súhlasu. Beriem na vedomie, že spoločnosť Express store s.r.o. je oprávnená uchovávať Osobné údaje nad rámec takto stanovenej doby spracovania, ak to ustanovujú príslušné právne predpisy.

Potvrdzujem, že som uzrozumený/á s tým, že som oprávnený/á požadovať prístup k Osobným údajom, oprave alebo vymazaniu Osobných údajov, ako aj obmedzeniu spracovania Osobných údajov a že mám právo namietať proti spracovaniu Osobných údajov a právo na prenosnosť Osobných údajov.

Som si vedomý/á toho, že môžem všetky zhora uvedené práva uplatniť v písomnej forme na adresu spoločnosti Express store sro, so sídlom Bořivojova 878/35, Praha 3 - Žižkov, 130 00 alebo prostredníctvom telefónneho čísla +420 228 226 183 a e-mailu info@xlvypredaj.sk, a že mám tiež právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov alebo k inému príslušnému dozornému úradu v súvislosti so spracovaním Osobných údajov.

Beriem na vedomie, že pre komunikáciu so spoločnosťou Express store s.r.o. ohľadom spracovania Osobných údajov správca nevymenoval povereníka.

Som si vedomý/á, že tento súhlas môžem kedykoľvek písomne, prostriedkami elektronickej komunikácie alebo telefónu odvolať a spoločnosť Express store s.r.o. bude odvolanie súhlasu so spracovaním Osobných údajov rešpektovať.

Potvrdzujem, že zaškrtnutím políčka súhlasu vyjadrujem slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne svoj súhlas so spracovaním mojich Osobných údajov.